Gizlilik & Yasal Uyarı


Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası


Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun")'nun "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10 uncu maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile işlenen ve aşağıda yer verilen kişisel verileriniz hakkında Veri Sorumlusu olarak üçüncü kişileri bilgilendirmekteyiz. bircokavukat.com işbu Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama metnin yürürlükteki mevzuatta yapılabilecek değişiklikler çerçevesinde mevzuatı uygulama ve güncel tutma yükümlülüğü vardır. Bu yükümlülük kapsamında açıklama metnini güncelleme hakkımızı saklı tutmaktayız. Bu nedenle, işbu metinde meydana gelen değişikliklerden haberdar olmak isteyen kişiler sitemizden kişisel verilerin korunması politikamıza tıklayarak her zaman bilgi alabilirler.

bircokavukat.com kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini, erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik mevzuat ve teknolojiye uygun olarak gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Veri Sorumlusu: Iconium Yazılım ve Bilişim Hizmetleri / Muhammet Raşit COŞGUN

www.bircokavukat.com alan adlı internet sitemiz için bundan böyle "bircokavukat.com" adı kullanılacaktır.

Adres: İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi No:33 Daire No:205 Selçuklu / KONYA

Üyelerimizin, internet sitemizi ve mobil uygulamalarımızı ziyaret eden kullanıcılarımızın, kısacası faaliyetlerimiz sırasında edindiğimiz tüm kişisel verilere ilişkin verinin işlenmesi, saklanması, aktarılmasına ilişkin işlemleri bircokavukat.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasına göre gerçekleştirmekteyiz.

TANIM ve KISALTMALAR


Bu bölümde Politikada geçen özel terim ve deyimler, kavramlar, kısaltmalar vb. kısaca açıklanır.

bircokavukat.com: Iconium Yazılım ve Bilişim Hizmetleri / Muhammet Raşit COŞGUN

Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye ve özgür iradeye dayanan, tereddüte yer bırakmayacak açıklıkta, sadece o işlemle sınırlı olarak verilen onay.

Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

Kişisel Veri Sahibi (İlgili Kişi): Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.

Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi.

Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişi.

KVK Kurulu: Kişisel Verileri Koruma Kurulu.

KVK Kurumu: Kişisel Verileri Koruma Kurumu.

KVKK: 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.

Politika: bircokavukat.com Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası.

HUKUKİ YÜKÜMLÜLÜKLER


KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında hukuki yükümlülükler aşağıda sıralanmıştır:

Aydınlatma Yükümlülüğümüz

Veri sorumlusu olarak kişisel verileri toplarken;

- Kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği,
- Kimliğimiz, varsa temsilcimizin kimliğine ilişkin bilgiler,
- İşlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
- Verileri toplama yöntemimiz ve hukuki sebebi,
- Kanundan doğan haklar, hususlarında İlgili Kişiyi aydınlatma yükümlülüğümüz bulunmaktadır.

bircokavukat.com olarak kamuoyuna açık olan işbu Politikamızın açık, anlaşılır, kolay erişebilir olmasına özen göstermekteyiz. İlgili kişiler sitemizden politikamıza ulaşıp aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında yer alan bilgilere ulaşabilirler.

Veri Güvenliğini Saklama Yükümlülüğümüz

bircokavukat.com kişisel verilerinizin korunmasını sağlamak için gerekli tüm teknik ve idari tedbirleri alır. Bu tedbirler aşağıda detaylandırılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİN SINIFLANDIRILMASI


Kişisel Veriler

Kişisel veriler; kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgilerdir. Tüzel kişilere ait bilgiler Kişisel Verilerin Korunması kanunu kapsamı dışında bırakılmıştır. Dolayısıyla gerçek kişilerle ilgili olmayan bilgilere işbu politika uygulanmayacaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Veriler

Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel verilerdir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


Kişisel Verileri İşleme İlkelerimiz

Kişisel verileri aşağıda yer alan ilkeler uyarınca işlemekteyiz.

Hukuka ve Dürüstlük Kurallarına Uygun İşleme

Kişisel verileri dürüstlük kurallarına uygun, şeffaf ve aydınlatma yükümlülüğümüz çerçevesinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama

İşlenen verilerin doğru ve güncel olması için tarafımıza yüklenen gerekli tedbirleri almış bulunmaktayız. Kişisel verisi işlenen gerçek kişiye de verilerini güncellemesi ve işlenen verilerde herhangi bir hata var ise düzeltmesi için bize başvurma olanağı tanımaktayız.

Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme

bircokavukat.com olarak kişisel verileri açık ve belirli olarak mevzuat ve internet sitemizdeki faaliyete uygun olarak yalnızca meşru amaçlarımız dahilinde işlemekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Kişisel verileri açık ve kesin olarak belirlediğimiz amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işlemekteyiz. "Veri Minimizasyonu" ilkesi çerçevesinde gerekli olmayan ve işlenmesinde menfaat bulunmayan kişisel verileri işlememekteyiz. Bu nedenle ziyaretçilerden veya üyelerimizden yasak gereklilik olmadığı sürece özel nitelikli kişisel veri hiçbir şekilde alınmamaktadır.

İlgili Mevzuat Tarafından Öngörülen ve Meşru Menfaatlerimiz Süresince Kişisel Verilerin Saklanması

Tarafımızca işlenen kişisel verileri mevzuatta öngörülen sürelerle sınırlı olarak veya işlendikleri amaç için gerektirdiği süre kadar muhafaza etmekteyiz.
Mevzuatta öngörülen saklama süresinin sona ermesi veya işleme amacının ortadan kalması durumunda kişisel verileri silmekte, yok etmekte veya anonim hale getirmekteyiz. Kişisel verilere ilişkin ilke ve prosedürlerimiz işbu politikanın ilgili Maddesinde detaylandırılmaktadır.

Kişisel Verileri İşleme Amaçlarımız

bircokavukat.com olarak, kişisel verileri aşağıda sayılan amaçlar kapsamında işlemekteyiz:

- Faaliyetlerimizi yürütmek,
- Ziyaretçilerimizin ve üyelerimizin sunduğumuz imkanlardan etkin bir şekilde yararlanması,
- Kullanıcı adına üyelik oluşturulması, makale yazabilmesi, soru sorabilmesi, sorulara cevap verebilmesi, makalelere yorum yapabilmesi, üyelerin kendi aralarında sosyal etkileşimde bulunabilmesi ve sitemiz imkanlarından faydalanılması,
- Üyelerimizin/ziyaretçilerimizin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek ve verdiğimiz hizmetleri bu kapsamda şekillendirmek, güncellemek,
- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesini sağlamak,
- Elektronik posta ile bülten göndermek ya da üye iç mesaj bildirimler de bulunmaktır.

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Özel nitelikli kişisel veriler kanunlarda öngörülen ve mevzuatın zorunlu kıldığı hallerde, tarafımızdan işlenir. Onun dışında özel nitelikli kişisel veri işlenmemektedir.

ÜYELERİMİZDEN TOPLANAN KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ


bircokavukat.com’a üye olmak için ziyaretçilerden

- Üye Adı,
- Üye Soyadı,
- E-Posta Adresi,
- Telefon Numarası,
- Sicil Numarası,
- Yaşadığı Şehir bilgileri alınmaktadır.

Bu kişisel veriler internet sitemizden üye olarak giriş yapılabilmesi için gerekli verilerdir. bircokavukat.com’da yukarıdaki bilgiler girilerek oluşturulan üyelik kapsamında yine kişiler kendi rızalarıyla aşağıdaki bilgileri de girebilecektir:

- Adres,
- Eğitim Bilgileri,
- Hakkımda Yazısı,
- Çalışma Alanları.

Üyelerimiz bu verileri sitemizdeki imkanlardan daha çok yararlanabilmek için kendi rızaları ile sisteme girmektedirler. Yine kendi rızaları ile bu bilgileri silebilmekte ve değiştirebilmektedirler. Kişisel verileri güncel ve doğru tutma yükümlülüğümüz kapsamında üyelik bilgileri güncelliğini yitirdiğinde değiştirilmesini ya da silinmesini talep etmekteyiz.

Ayrıca üyelerimiz tarafından sistemimize girilen bilgiler kullanıcı hesabı ile ilişkilendirilmiş gezilen makaleler ve sorular, yapılan yorumlar ve sistemin doğal işleyişine has kullanıcının sonradan da erişebilmesini olanaklı kılması adına sistemde tutulmaktadır.

Üyelerimizden aldığımız kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi işbu Politikada altında ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Açık Rızanın Aranmadığı İstisnai Haller;

- Aşağıda sayılan ve kanundan doğan istisnai hallerde açık rıza alınmadan kişisel verileri işleyebiliriz:
- Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
- Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirilmesi için zorunlu olması,
- İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
- Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
- Temel hak ve özgürlüklere zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusu olarak meşru menfaatlerimiz için verilerinizi işlememizin zorunlu olması.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI


Kişisel Verilerin Yurt İçine Aktarımı

bircokavukat.com olarak kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda öngörülen hallerde ve Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından alınan kararlar çerçevesinde aktarmaktayız. Bu haller dışında kişilerin açık rızası olmaksızın hiçbir şekilde veri aktarımı yapılmamaktadır.
Sitemizce özel nitelikli kişisel veri işlenmediğinden bu verilerin aktarılması da söz konusu değildir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileri kural olarak ilgili Kişinin açık rızası olmadan yurt dışına aktarılmaz.

KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI


Kişisel Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Saklanması

Üyelerimizden aldığımız üyelik bilgilerini üyelikleri devam ettiği sürece işlendikleri amaçla sınırlı olarak üyelerimizin site içindeki menfaatleri doğrultusunda saklı tutmaktayız. Üyelerimiz bilgilerini her zaman silebilirler ya da değiştirebilirler. Üyeliklerini sonlandırmak istedikleri takdirde de kişisel verileri silinmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanmasına İlişkin Aldığımız Tedbirler

Teknik Tedbirler

- Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta,
- Kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri almakta,
- Teknik uzmanlığı olan çalışanlar istihdam etmekte,
- Oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte,
- Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kurmaktayız.

İdari Tedbirler

- Kişisel verilerin saklanması ile ilgili teknik ve idari riskler hakkında çalışanlarımızı bilgilendirerek farkındalık yaratmakta,
- Kişisel verilerin saklanması için üçüncü kişilerle iş birliği yapılması durumunda kişisel verilerin aktarıldığı şirketler ile yapılan sözleşmelere; kişisel verilerin aktarıldığı kişilerin, aktarılan kişisel verilerin korunması ve güvenli saklanması amacıyla gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasına ilişkin hükümlere yer vermekteyiz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


Kişisel Veri Sahibinin Hakları;

- Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
- Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
- Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhe bir sonuç ortaya çıkmasına itiraz etme,
- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

Kişisel Verilere İlişkin Hakların Kullanılması

Kişisel Veri Sahibi, Kişisel verileri ile ilgili talebini KVK Kurul'u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya İhsaniye Mahallesi Sultan Cem Caddesi No: 33 Daire No: 205 Selçuklu / KONYA adresine yazılı ve noter imzalı olarak ya da elektronik imza ile adresine gönderebilecektir.

Kişisel Veri Sahibi tarafımızı yukarıdaki hakları kapsamında yaptığı başvuruda;

- Başvuranın kimlik ve adres bilgisi bulunmalı,
- Talep edilen husus açık ve anlaşılır şekilde ifade edilmeli,
- Talep edilen konuda ilgili kişinin menfaati olmalı veya ilgili kişinin vekili başvuruda bulunuyorsa bu konuda özel olarak yetkilendirilmiş olmalı ve bu yetki belgelendirilmeli,
- Kişisel veri sahibi dışında yetkisiz üçüncü kişilerin kişisel veriler ile ilgili yaptığı talepler tarafımızca değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvurunun Değerlendirilmesi;

Başvurunun Cevaplandırılma Süresi

Kişisel verilere ilişkin talepler, niteliğine göre en kısa sürede ve her halükârda en geç 30 (otuz) iş günü içinde ücretsiz olarak veya KVK Kurulu tarafından ücrete ilişkin yayınlanacak tarifedeki koşulların oluşması durumunda tarifedeki ücret mukabili sonuçlandırılır.
Başvuru sırasında veya başvuru değerlendirilirken ek bilgi ve belge talep edilmesi söz konusu olabilecektir.

Başvuruyu Reddetme Hakkımız

Kişisel veriler ile ilgili başvurular;
- Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
- Kişisel verilerin özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
- Kişisel Veri Sahibi tarafından alenileştiren kişisel verilerin işlenmesi,
- Başvurunun haklı bir nedene dayanmaması,
- Başvurunun ilgili mevzuata aykırı bir istem içermesi,
- Başvuru usulüne uyulmaması, hallerinde gerekçelendirilerek reddedilir.

Başvurunun Değerlendirilme Usulü

İşbu Politikanın ilgili maddesinde belirtilen cevaplandırma süresinin başlayabilmesi için yapılan taleplerin yazılı ve ıslak imzalı olarak adresimize gönderilmesi ya da elektronik imzalı başvuru talebinizin info@bircokavukat.com adresine gönderilmesi veya KVK Kurulu'nun belirlediği diğer yöntemlerle başvuranın kimliğinin tevsik edici bilgi ve belgelerle göndermeniz gerekmektedir.
Talep kabul edilir ise ilgili işlem uygulanır ve yazılı veya elektronik ortamda bildirim yapılır. Talebin reddi halinde ise, gerekçesi açıklanarak yazılı veya elektronik ortamda başvuru sahibine bildirilir.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na Olan Şikâyet Hakkı

Başvurunun reddedilmesi, verdiğimiz cevabı yetersiz bulunması veya süresinde cevap verilmemesi hallerinde; başvuru sahibinin cevabı öğrendiği tarihten itibaren 30 (otuz) iş günü ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde KVK Kurulu'na şikâyette bulunma hakkı bulunmaktadır.

DOKÜMANIN YAYINLANMASI VE SAKLANMASI


İşbu Politika basılı kâğıt ve elektronik ortamda olmak üzere iki farklı ortamda saklanır.

GÜNCELLEME PERİYODU


İşbu Politika en az yılda bir kez gözden geçirilir ve ihtiyaç halinde Dokümantasyon Yönetimi Prosedüründe belirlenen esaslar dahilinde güncellenir.

YÜRÜRLÜK


İşbu Politika Şirket internet sitesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe girmiş kabul edilir.

Kullanıcılar veya avukatlar bircokavukat.com adlı internet sitesine üye olduklarında İşbu Politika'yı kabul etmiş olurlar.

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASI


Yürürlükten kaldırılmasına karar verilmesi halinde, işbu Politikanın ıslak imzalı eski nüshaları Bölüm Yöneticisi yazılı onayı ile Hukuk Birimi tarafından iptal edilerek (iptal kaşesi vurularak veya iptal yazılarak) imzalanır ve 5 yıl süre ile Hukuk birimi tarafından saklanır

Kapsamlı Arama Yapın

Farklı çalışma alanlarına göre ve şehire göre aramanızı yaparak aradığınız avukatı bulun.

En İyi Avukatlar

Aradığınız alanlardaki avukatlar ile ilgili değerlendirmeleri okuyarak avukatlar hakkında fikir sahibi olun.

Avukatınızı Hemen Bulun

Alanınıza en uygun ve konu hakkında uzman avukatı değerlendirmeleri okuyarak bulun.

Avukatınızla İletişime Geçin

Alanınıza en uygun ve konu hakkında uzman avukatlar ile kolaylıkla iletişime geçin.

Loading...